De inhoud van deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.

Het maken en verzamelen van deze foto’s kost veel tijd, met name de opnamen van de in het wild levende dieren nemen veel tijd en energie in beslag.

U wordt dan ook verzocht het copyright van al dit fotowerk te respecteren. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

Ondertekend,

Gilbert Schroevers